972 25 61 13 / info@corcoll-assessoria.com
CAMPANYA RENDA 2019

CAMPANYA RENDA 2019

Assumpte:Campanya 2019 d’Impost sobre la Renda Persones Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni

Benvolguts Senyors/es,

La campanya per presentar l’IRPF comença el proper 1 d’abril fins el 30  de juny de 2020. Els recordem que és important, recollir la documentació que enviaran els bancs i les Administracions, així com la informació relativa a ingressos i despeses per arrendaments o activitats i les despeses en l’habitatge habitual que puguin sen fiscalment deduïbles.

Darrera d’aquesta circular, hi ha relacionat els documents necessaris per a la realització de la renda i patrimoni.

L’impost sobre el Patrimoni ha estat prorrogat pel 2019 i cal analitzar l’obligació individual de presentar-lo, referit a la situació patrimonial a 31/12/2019 per contribuents amb un patrimoni net superior a 500.000 euros.

D’altra banda, recordar-los que l’Assessoria ja disposa de les seves dades fiscals 2019 ( si els varem tramitar la renda durant l’any anterior).

Els demanem que  contactin amb l’Assessoria per sol·licitar hora per confeccionar la declaració d’IRPF i estudiar l’obligació de declarar per l’Impost sobre el Patrimoni.

Per demanar hora per preparar les declaracions de l’IRPF i IP, contactin amb l’oficina   (Sergi Arroyo ) al telèfon:  972 25 61 13 o mitjançant info@corcoll-assessoria.com.

Cordialment,

Roses, Març de 2020.

Corcoll assessoria d’empreses SLP

Documentació que haurà aportar-nos.

 • IMPRÈS  IDENTIFICATIU I CLAU remesos per Hisenda. Si no té els mateixos, fotocòpia del D.N.I. del titular i cònjuge.
 • Fotocòpia del LLIBRE DE FAMÍLIA (matrimoni i fills) o certificació d’inscripció en el Registre de Parelles de fet, i Llibre o Títol de Família Nombrosa (si escau).
 • Certificat o resolució per ADOPCIÓ. Certificat d’ EMPADRONAMENT d’ascendents (que convisquin amb el titular, o que vivint en residència de gent gran puguem acreditar, pel nostre compte, el pagament de tot o part del cost de la residència).
 • Certificat de DISCAPACITAT emès per INSERSO.
 • Justificants quotes SINDICATS o PARTITS POLÍTICS.
 • Rebuts de CONTRIBUCIÓ o valor escripturat o COMPROVAT de tots els habitatges i locals.
 • Si paga Vè. LLOGUER per l’habitatge en la qual habita, rebuts de pagament del mateix i nom, cognoms i DNI. del Certificats de BANCS o CAIXES D’ESTALVIS dels INTERESSOS i SALDOS al 31.12.18, imposicions a termini, accions, obligacions, fons d’inversió, deute públic, lletres del tresor, etc.
 • Certificat de quantitats abonades per AMORTITZACIÓ i INTERESSOS de CRÈDIT HIPOTECARI.
 • Certificat de les aportacions a PLANS DE PENSIONS  o sistemes alternatius.
 • En cas de separació matrimonial certificat de les quantitats satisfetes en concepte de PENSIÓ PER ALIMENTS i fotocòpia de sentència i conveni regulador.
 • Cas de VENDA d’habitatges, llotges, terrenys, accions o fons d’inversió, etc .:
  • Data i preu de compra de les mateixes.
  • Data, preu de venda i quantitat percebuda en 2019
 • Valor de rescat dels ASSEGURANCES DE VIDA a 31-12-19.
 • Certificats de donatius i aportacions a ONG, fundacions o entitats benèfiques.

Deja un comentario

Cerrar menú