972 25 61 13 / info@corcoll-assessoria.com

Assessoria fiscal i COMPTABLE

Assessorament personalitzat en l’activitat diària del departament comptable de l’empresa, des de l’obertura de l’exercici fins el seu tancament.

Actuem com a departament de comptabilitat de confiança d’aquelles empreses o autònoms que opten per guanyar temps i tranquil·litat externalitzant el servei, realitzant les tasques de de la pròpia empresa o des del nostre despatx professional.

Càlcul i liquidació dels impostos previ estudi, plantejament i valoració de les opcions legals per l’estalvi fiscal. Tramitacions i legalitzacions dels llibres de comptabilitat Elaboració dels comptes anuals i dipòsit al Registre Mercantil.

Particulars

 • Preparació i presentació de qualsevol declaració fiscal , declaracions mensuals, trimestrals i/o anuals, declaracions d’IRPF , d’Iva , patrimoni, impostos de societats, de Successions i Donacions, etc.-
 • Assessorament a particulars respecte qualsevol qüestió, problema o conflicte amb l’Administració tributaria.
 • Reclamacions, escrits, recursos i demandes contra les autoritats tributaries.
 • Qualsevol tipus de gestió relacionada amb la fiscalitat, tant davant l´Agència Estatal Tributària, com davant qualsevol altra administració pública: local, provincial, autonòmica i/o estatal.
 • Declaracions fiscals (model 210) No Residents.

Societats

 • Altes, baixes i modificacions en les declaracions censals
 • Complementació de llibres d´ingressos i despeses i elaboració de comptabilitats.
 • Assessorament a empreses respecte qualsevol qüestió, problema o conflicte amb l’Administració tributaria.
 • Reclamacions, escrits, recursos i demandes contra les autoritats tributaries.
 • Qualsevol tipus de gestió relacionada amb la fiscalitat, tant davant l´Agència Estatal Tributària, com davant qualsevol altra administració pública: local, provincial, autonòmica i/o estatal.
 • Obligacions mercantils de les societats.

ASSESSORIA LABORAL

L’assessorament laboral a l’empresa és integral. Gestions del dia a dia que l’empresari preceptivament ha de complir. Representació i defensa dels interessos de l’empresa enfront de les administracions i organismes públics, així com, les instàncies extrajudicials i judicials socials. Aportem consells i respostes jurídiques respecte els supòsits legals dins l’àmbit del treball.

Laboral

 • Tramitació de tota la documentació necessària per a l´obertura d´un centre de treball.
 • Sol·licitud nombre patronal davant la Seguretat Social.
 • Alta en una mútua patronal.
 • Contractes de treball, altes i baixes en la Seguretat Social.
 • Elaboració de les nòmines i els TC’s corresponents
 • Posem a disposició Serveis de Prevenció Laboral externs que l’ajudaran amb la confecció de la documentació i en la posada en marxa de les accions necessàries.

LEGAL

Els assessoraments i propostes que requereixen suport o un enfocament jurídica-legal, Corcoll assessoria aporta un equip de ribas Álvarez , de l’àrea jurídica, especialitzats en els diversos àmbits professionals de l’empresa.

Legal

 • Redacció de contractes (arrendaments, compra vendes, reconeixement de deute...).
 • Intermediació d’acords extrajudicials i acords amb tercers.
 • Constitució i dissolució de societats, així com qualsevol tipus d’operacions societàries.
 • Successions hereditàries i donacions en vida.
 • Assessorament en testaments i tràmits herències.
 • Assessorament i implementació del Reglament de Protecció de Dades.

Consultoria

El nostre objectiu és aportar solucions als problemes de gestió i administració de les empreses i entitats, facilitant-los informació puntual, clara i suficient per tal de conèixer la seva situació i proporcionant-los instruments de gestió econòmic-financera.

Consultoria

 • Assessorament econòmic permanent.
 • Estudi i anàlisi situació econòmica-financera.
 • Elaboració d’informes econòmica-financers.
 • Estudis de viabilitat econòmica.
 • Estudis de projecció pressupostària.
 • Plans de sanejament.
 • Valoració d'empreses

Gestoria

Oferim tots els tràmits administratius, davant la Direcció General de Trànsit (DGT) relacionats amb la gestió de vehicles. Relació dels tràmits principals que disposem en gestió de vehicles i embarcacions.

Gestoria

 • Matriculacions, transferències de vehicles.
 • Baixes temporals i/o definitives.
 • Altes de Visats.
 • Tramitació de Targetes de Transport
 • Renovacions o duplicats del permís de conduir.
 • Altres serveis de trànsit.

inversions

Gràcies a la col·laboració amb l'assessor financer Martí Giró, podem oferir serveis relacionats amb la gestió de l'estalvi, la gestió de l'endeutament i la gestió pratimonial.

Inversions

 • Generar un estalvi i invertirlo
 • Protegir i fer créixer un patrimoni
 • Planificar la jubilació i preparar l'heréncia
 • Garantitzar els estudis dels fills.
 • Buscar o optimitzar la financiació d'un inmoble.
 • Analitzar les millors opcions per un patrimoni
Cerrar menú